Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projekcie Drukuj
Wpisany przez Iwona Przybyła   
wtorek, 04 września 2012 09:06

Realizowane w ramach projektu działania w dużej mierze będą koncentrowały się na zmniejszaniu barier równości przez osłabianie stereotypów płci. Nauczyciele prowadzący zajęcia zostaną przeszkoleni w tym zakresie, aby zajęcia dydaktyczne prowadzone były w kontekście tematyki równości płci, a zakupione materiały dydaktyczne i sprzęt służyły kształtowani w uczennicach/uczniach poczucia równości oraz były wykorzystywane w nauczaniu niestereotypowego postrzegania ról kobiecych i męskich w społeczeństwie.

Celem projektu w kontekście zasady równości szans jest: przygotowanie dziewczynek, chłopców do pełnienia ról społecznych i zawodowych, osłabienie istniejących barier równości i stereotypów, przekazanie dzieciom niestereotypowej wiedzy oraz pokazanie szerokiego, niezależnego od płci, spektrum możliwych wyborów życiowych, zapewnienie, że zarówno dziewczynki, jaki i chłopcy otrzymają wiedzę i umiejętności o tej samej jakości i w równym stopniu, niezależnie od stereotypów płci, wspieranie partnerskich relacji między płciami, opierających się na zasadzie wzajemnego szacunku, równych praw i obowiązków, wolności od przemocy.
Również założone rezultaty projektu wynikają z analizy sytuacji uczennic i uczniów oraz istniejących barier, zostały przedstawione w podziale na uczennice i uczniów. Rezultaty powinny przyczynić się do zmniejszenia nierówności ze względu na płeć istniejących w obszarze oddziaływania projektu.
Zasada równości w projekcie będzie realizowana w oparciu m.in. o „Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” oraz stosownymi przepisami Rozporządzenia (WE) 1081/2006 z 5 lipca 2006r.

 

 

Poprawiony: wtorek, 04 września 2012 09:11